Powrót do strony głównej
      
Owoce w szkole


Informacja o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 w ramach programu "Owoce w szkole"

Agencja Rynku Rolnego, na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r.w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" (Dz. U. Nr 168, poz. 1012) informuje, że w I semestrze roku szkolnego 2011/2012,dzieci będą otrzymywały - przez okres 9 wybranych tygodni - łącznie 18porcji owoców i warzyw, tj. 2 razy w tygodniu.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli liczba dzieci w klasach I-III, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie oraz do szkół, które zawarły umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw w ramach programu wynosi, co najmniej 66%liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1 234 689 dzieci, łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie wynosi 18.

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż umowy na nieodpłatne dostawy owoców i warzyw z zatwierdzonymi dostawcami zawarło 9 231 szkół podstawowych, 6zatwierdzonych szkół będzie samodzielnie pozyskiwało i udostępniało owoce i warzywa dzieciom ze swoich szkół. Liczba dzieci z klas I-III, na podstawie umów zawartych pomiędzy zgłoszonymi szkołami podstawowymi a dostawcami oraz oświadczeń zatwierdzonych szkół, w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 wynosi 858 992, co stanowi 69,57 %liczby dzieci z grupy docelowej. Zgodnie ze "Strategią krajową wdrożenia w Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w latach szkolnych 2010/2011-2012/2013" grupa docelowa w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 1 234 689 dzieci.