Powrót do strony głównej
      
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY


Głównym celem szkoły jest wspieranie Rodziców w procesie wychowawczym i dbanie o wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów. Nasza szkoła stara się jak najlepiej realizować ten cel. Razem z Rodzicami staramy się stworzyć uczniom takie miejsce, w którym mogą się wszechstronnie realizować i poszerzać swoją wiedzę zarówno w trakcie zajęć obowiązkowych jak i kół zainteresowań, wycieczek bliższych i dalszych oraz wyjść do kin, teatrów i muzeów. Staramy się również zapewnić jak najlepszy dobór kadry pedagogicznej, która chce wychowywać ludzi z pasją nie tylko nauczać, ale także wspomagać uczniów w samodzielnym rozwoju i poszukiwaniu wiedzy. Zapraszamy na spacer po szkole

  NASZYMI GŁÓWNYMI ATUTAMI SĄ:
 • przyjazny, bezpieczny, zamykany w ciągu dnia budynek szkoły, w którym każda klasa posiada własną salę,
 • brak anonimowości uczniów – klasy liczą do 18 uczniów,
 • opieka psychologa i logopedy dla każdego ucznia,
 • indywidualizacja pracy z uczniami,
 • liczne koła zainteresowań,
 • opieka nad uczniami od godziny 7.00-17.00,
 • możliwość korzystania z obiadów


CO OFERUJEMY W RAMACH CZESNEGO

KLASY 0 – III
 1. pełną realizację programu nauczania według rozporządzenia MEN,
 2. zajęcia logopedyczne w klasie zerowej (2 godziny tygodniowo),
 3. dodatkowe godziny języka angielskiego (5 godzin tygodniowo),
 4. dodatkowa godzina języka niemieckiego od klasy pierwszej (1 godzina tygodniowo),
 5. dodatkowe godziny plastyki i muzyki prowadzone przez profesjonalnych nauczycieli,
 6. cztery godziny wychowania fizycznego, w ramach których realizowane są następujące zajęcia:
  1. gimnastyka korekcyjna
  2. rytmika
  3. basen
 7. koła zainteresowań:
  1. plastyczne - rozwijające umiejętności manualne i artystyczne uczniów,
  2. teatralne - rozwijające wrażliwość i wyobraźnię uczniów,
  3. informatyczne - rozwijające zdolność logicznego myślenia i posługiwania się najnowszymi środkami masowego przekazu,
  4. ekologiczne - ukazujące uczniom najbliższe otoczenie i wprowadzające do przyszłych nauk biologicznych,
  5. języka hiszpańskiego,
  6. matematyczno - logiczne - poszerzające wiedzę matematyczną,
  7. taneczne,
  8. filmowe
  9. szachowe,
  10. origami,
  11. języka rosyjskiego


KLASY IV – VIII
 1. pełną realizację programu nauczania według rozporządzenia MEN,
 2. dodatkowe godziny języka polskiego i matematyki dla wszystkich uczniów,
 3. pięć godzin języka angielskiego tygodniowo,
 4. jedną dodatkową godzinę konwersacji w języku angielskim,
 5. trzy godziny języka niemieckiego tygodniowo,
 6. dodatkowe godziny wychowania fizycznego w ramach których realizowane są następujące zajęcia:
  1. taniec
  2. gimnastyka korekcyjna
 7. koła zainteresowań:
  1. przyrodnicze - poszerzające wiedzę uczniów na temat najbliższego środowiska i szeroko pojętej ekologii,
  2. internetowe - dające możliwość kontaktu z wszystkimi portalami i stronami WWW pod okiem profesjonalnego nauczyciela,
  3. języka rosyjskiego
  4. matematyczne
  5. plastyczne i kółko fotograficzne
  6. koło przygotowujące do egzaminu po klasie ósmej.


Szkoła bierze udział w licznych programach monitorowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych zarówno organizowanych przez Kuratorium Oświaty jak i specjalistycznych, organizowanych przez szkoły niepubliczne oraz instytucje zewnętrzne.